Yeni Nesil Yönetici Nasıl Olunur?

Yeni Nesil Yönetici

Her yeni jenerasyon, iş yaşantısının dengelerini değiştirme gücüne sahip. Örneğin X Kuşağı, iş kıyafetlerinin resmî çizgisini silip daha rahat bir şekilde üretim yapabilecekleri bir kalıba sokmuştur. 21. yüzyılın iş dünyasında X Kuşağı’na ek Y ve Z kuşaklarının da söz sahibi olmaya başlamasıyla birlikte geleneksel yöneticilik anlayışının bir kenara bırakılması ihtiyacı doğmuştur zira mevcut durumda iş gücünden maksimum verim alınabilmesi için yöneticilerin liderlik yapması değil, lider olması gerekmektedir. Peki, yeni nesil yönetici nasıl olunur? Cevapları, detaylarıyla birlikte yazımızda:

Liderlik Yapmak ve Lider Olmak

Bugün gelinen noktada yöneticileri geleneksel ve yeni nesil yöneticiler olarak iki ayrı sınıfa ayırmak mümkün. Geleneksel yöneticiler ile yeni nesil yöneticileri birbirinden ayıran en önemli farklardan biri, liderliğe karşı bakış açıları. Geleneksel yöneticiler için “iyi liderlik yapmak”, yeni nesil yöneticiler içinse “lider olmak” önemli. Öte yandan geleneksel yönetici, bilindiği üzere belirli adaylar arasından, yeni nesil yöneticiler ise nasıl lider olunacağını bilenler arasından seçiliyor. Yani, lider olmayı hayat felsefesi olarak gören herkes potansiyel birer yeni nesil yönetici adayı.

Kilit nokta, nasıl liderlik yapıldığının değil, nasıl lider olunduğunun sorulmasıdır. Esasında, yeni nesil yönetici vasfına bürünmek için sahip olunması gereken özellikler doğuştan geliyor, yani, sadece ortaya çıkarılması gerekiyor.

Yeni nesil yönetici olmak için ortaya çıkarılması gereken özelliklerden öne çıkanlar şöyle:

 • Karar anlarında bilgelikten beslenen iç sesin söylediklerine kulak vermek.
 • Çabalamak ancak bunu sonsuza kadar değil, bir sonuca ulaşılamayacağının anlaşıldığı noktaya kadar yapmak; kabulleniş sonrası ise yeni yol haritası çizmek.
 • Gerçeği doğrudan yansıtamadığının bilincinde olarak detaylı gelecek tasarıları yapmak.
 • Olası olumsuzlukları bertaraf etme amacıyla değil, belirlenmiş bir hedefe ulaşmak için rota çizmek.
 • Geçmişi değerlendirip geleceği tasarlarken bu günü es geçmemek, anın farkında olmak.
 • Kararlı ancak esnek olmak.
 • Duygular arasında sevgiyi başat hâle getirmek.
 • Zaman yönetimi başarılı bir şekilde yapmak.

Siz de hem online hem de sınıf içi sağlayabileceğimiz Yen Nesil Yönetici yetiştirme programları ve Ekipler İçin Veri Bazlı Liderlik hizmetlerimizden faydalanmak için bize ulaşın: [email protected]

Yeni Nesil Yönetici Olmak için Ne Yapmak Gerekir?

Girişte de anıldığı gibi yönetim anlayışı zaman içerisinde değişmiş ve değişmeye de devam etmektedir. Mevcut durumda, 21. yüzyıldaki yönetim anlayışı, katılımcı uygulamaları, kuvvetli iletişimi, rahat çalışma ortamını, empatiyi, çalışanların iş dışı yaşamlarına da özen göstermeyi vb. pek çok yeniliği uygulamayı gerekli kılmaktadır.

Frederick Herzberg’in 20. yüzyılın ikinci yarısında geliştirdiği İki Faktör Kuramı, motivasyonun temel iki yönlü gereksinimlerini ortaya koymuştur. Bunlardan ilki, koruyucu-hijyen faktörler; ikincisi, motive edici faktörlerdir. Yeni nesil yönetici, bir arada anlamlı olan bu çarkları döndürebiliyor olmalıdır. Bunu yapabilmek için de liderlik yeteneklerini açığa çıkarmalı ve çağdaş uygulamaları devreye almalıdır.

Nasıl?
 • Yeni nesil bir yönetici, demokratik bir ortam oluşturup kurumu ilgilendiren konularda çalışanlarının fikirlerini beyan etmesine olanak sunmalı, bu fikirleri değerlendirmeye alarak da çalışanlarına kendilerini değerli hissettirmelidir.
 • Bireysel SWOT analizini yapıp elde ettiği bilgileri çalışanlarıyla paylaşmalıdır. Bu kapsamda ayrıca, zayıf yönlerini geliştirmek için çaba sarf edip örnek olmalıdır.
 • Alt ve üstleriyle empati kurmalı, bu bilinçle durum ve olayları değerlendirmelidir.
 • Çalışma alanlarını üretime ve paylaşıma katkıda bulunacak şekilde dizayn etmelidir. Temiz, düzenli ve ergonomik ortamlar, çalışanların motivasyonu için gereklidir.
 • Tüm birimlere rutin olarak sağlıklı bilgi aktarmalı; çalışanları, ek sorumluluklar yükleyerek güçlendirmeli ve her alanda desteklemelidir.
 • Çalışanların güvenini kazanmalı, bu doğrultuda “nasıl”ı önceden belirlenmiş ve deklare edilmiş olmak suretiyle izin vb. talepleri reddetmemelidir.
 • Çalışma saatlerini esnek tutmalıdır. Bu esnekliğin içine haftalık ya da aylık tam günlük izinler de dâhildir.
 • Çalışanlarının gelişimini desteklemelidir. Bu doğrultuda kişilerin mesai saatleri içinde, kurumda ya da kurum dışında eğitim almasını teşvik etmelidir. Çalışanların bilgi ve birikimlerini birbirlerine aktaracakları programlar da düzenlemelidir.
 • Yeni nesil yönetici, kendini iyileştirmeye verdiği önemi çalışanların iyileştirilmesi, değişime açık hâle gelmesi için de vermelidir. Bu amaçla onları kurumun bir parçası olduklarına ikna edip onlara örnek olmalıdır.
 • Çalışanların kendi arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde kurulması için gerekli adımları atmalıdır. Bu doğrultuda etkinlik düzenleyebilir, bilgilerin anlık paylaşımı için toplu iletişim kurmaya olanak sunan programların kullanımını yaygınlaştırabilir vb. Bir yönetici olarak da çalışanlarıyla arasındaki iletişime önem vermelidir. Öyle ki çalışanlar özel sorunlar yaşadığında da kendisine açılabilecek yakınlıkta olabilmeli, çatışmalar aradaki iletişimin gücüyle kısa sürede sonlanabilmelidir.
 • Adil ve ölçülü olacak şekilde ödüllendirme sistemini devreye almalıdır.
 • Çalışanlarını sürekli değiştirmek yerine onlardan verim almayı hedeflemeli, bu kapsamda bağlılık duygusu aşılamalıdır. Verimlilik, sirkülasyonun azalmasıyla artışa geçecektir.
 • Geleneksel yöneticilik anlayışını bir kenara bırakıp eskiden nahoş karşılanan (şekerleme yapma gibi) davranışlara karşı çıkmayarak verimliliği artırmalıdır.
 • Her bir çalışanın geçmişindeki kilit noktalar ile gelecek planlarını bilmeli, onları yakinen tanımalıdır.
 • Yeni nesil bir yönetici, sorumluluklarının farkında olarak çalışanlardan biri gibi olmalıdır.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


*

bir yorum bırakın