Yeni Liderlik Yaklaşımları Nelerdir?

Yeni Liderlik Yaklaşımları

Başta teknolojik olmak üzere sosyal ve ekonomik tüm gelişmeler, liderlik anlayışının değişmesine yol açmış, bu da farklı liderlik yaklaşımlarının ortaya konmasına neden olmuştur. Özellikle son dönemde konuyla ilgili çalışmaların sayısında bir hayli artış yaşanmış ve “yeni liderlik yaklaşımları”ndan söz edilir olmuştur. Yeni liderlik yaklaşımları nelerdir, sorusunun cevabını merak edenler için hazırladık.

Karizmatik Liderlik Yaklaşımı

Eski Yunancada ilahi bir ilham yeteneği anlamıyla kullanılan karizma, TDK Türkçe sözlüğünde “Etkileyicilik” olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer ifadeyle bireyin karizma sahibi olması, başkalarını etkilemesi için önemli bir faktördür. Karizmatik (karizma sahibi) lider kavramı da bu açıdan ele alındığında benzer bir sonucu ortaya çıkarır: Karizmatik liderler, kendilerini izleyenlerin davranışlarını diledikleri gibi biçimlendirir, bu yolla başarı elde ederler. Bu yaklaşıma göre karizma, liderin bir özelliğidir. Farklı karizmatik liderlik yaklaşımlarını ortak paydada buluşturan karizmatik liderlerin özellikleri şöyledir:

Karizmatik liderler:

 • Öz güven sahibidir.
 • Baskın ve etkileyici olma ihtiyacı duyarlar.
 • İnandıkları bir konuda izleyenlerini ikna edebilirler.
 • Güven inşa ederler.
 • Risk üstlenirler.
 • Olası bir olumsuzluk karşısında kendilerini feda etmeye hazırdırlar.
 • Kitlelerin içlerindeki gücü ortaya çıkarırlar.
 • Pozitif güce inanırlar.

Öte yandan karizmatik liderlerin izleyenlerinin de ortak noktaları vardır:

 • Liderlerini koşulsuz severler.
 • Liderlerin düşüncelerini doğru kabul ederler.
 • Liderlerinin her tutumunu sorgulamaksızın benimserler.
 • Liderleriyle özdeşlik kurarlar.
 • Diğer izleyenlerle vizyon birlikteliği ve duygusal bağ kurarlar.
 • Hedefleri yüksektir.
 • Başarıya ulaşacaklarına inanırlar.

Makers Türkiye olarak Çıktı Odaklı Danışmanlık hizmetlerim ile  Yeni Nesil Liderlik Programları tasarlıyor ve kurumsal çalışanlar ile ister online ister offline şekilde düzenliyoruz. Detaylı bilgi için: [email protected]

Etkileşimci Liderlik ve Dönüşümcü Liderlik Yaklaşımları

Edimsel, yönetici, yönetsel, işlemsel yetkinlik vb. farklı adlarla anılan etkileşimci liderlik, liderler ile onları izleyenler arasındaki etkileşimi anlatır. Etkileşimci liderlikte lider, işleri izleyenleriyle birlikte belirler, daha sonra işlerin yapılışını değerlendirerek ödül ya da ceza yöntemini devreye alır. Böyle bir etkileşimle liderler hem otoritesini kullanmış hem de beklentileri karşılamış olur. Bu tür bir liderliğin bileşenleri arasında koşullu ödüllendirme, istisnalarla yönetim ve tam serbesti tanıyan liderlik vardır.

Dönüştürücü, dönüşümsel, reformcu, değişimsel liderlik vb. adlarla anılan dönüşümcü liderlik ise organizasyonları da izleyenleri de değiştirerek başarı elde edilmesidir. Vizyon sahibi olması gereken bu tip bir lider, izleyenlerin inançlarından değer yargılarına farklı özelliklerini biçimlendirip organizasyonları da yenileyerek yüksek performans elde eder. Ortaya zor hedefler koymak, izleyenlerini motive etmek, değişim karşısında önderlik etmek, dönüşümcü liderlerin ortak özellikleri arasında öne çıkar. Yeni liderlik yaklaşımlarından biri olarak dönüşümcü liderliğin yıldızını parlatan özelliği-, hem bireysel hem de örgütsel sonuçlar doğurmasıdır. Karizma-idealize edilmiş etki, ilham kaynağı olma, entelektüel uyarım ve bireyselleştirilmiş ilgi, dönüşümcü liderliğin bileşenleridir.

 • Vizyoner Liderlik Yaklaşımı

Vizyoner liderlik, liderin gerçekleştirilmesi öngörülen amacı/amaçları içeren bir vizyona sahip olması ve bu doğrultuda organizasyon kültürünü dönüştürmeyi benimsemesidir. Vizyoner liderliği; dönüşümcü, karizmatik vb. liderliklerden ayrı olarak değerlendirmeyenler de vardır.

 • Hizmetkâr Liderlik Yaklaşımı

Hizmetkâr liderlik; liderin, izleyenlerine hizmet ediyor olmasını ifade eder. Bu tip bir lider, vizyon sahibidir, herkes için en uygun ortamı koşullarını sağlar, karar verme yetkisini izleyenleriyle paylaşır, hiyerarşinin el alt seviyesinde yer alır, yeni fikirlerin ortaya çıkmasında bir hizmetkâr gibi davranır ve izleyicilerinin gelişimini takip edip onlara örnek olur.

 • Sembiyotik Liderlik Yaklaşımı

Sembiyotik liderlikte, liderler ile izleyenlerin zaman zaman rollerini değiştirmesi söz konusudur. Liderlik vasfının izleyenlere bırakılması, ilişkilerin birbirine bağımlı olmasının yanı sıra izleyicilerin öne çıkmasına, yenilikçi bireyler hâline gelmesine ve en önemlisi içlerindeki liderliğin ortaya çıkmasına yol açar. Diğer bir ifadeyle liderler ile izleyenler eş değer roller üstlenerek organizasyona katkıda bulunmayı amaçlar.

 • Otantik Liderlik Yaklaşımı

Otantik liderlik tanımına göre bir lider, taklitten uzak durur ve organizasyonu ileriye taşıyacak kendine has özelliklerle donatılıdır. Bu tip liderler, kendilerinin ve kendilerinin izleyenlerce nasıl değerlendirildiğinin bilincinde olduğu gibi izleyenlerin de değerlerinin farkındadır. Daima iyimser olan bu tip liderler orijinaldir, yüksek öz güven sahibidir, kanaatini kullanır, ahlaklıdır, dürüsttür, merhametlidir, duygularıyla hareket eder, problemlere anında çözüm üretir, birey bazındaki değerleri faaliyetlerine ve daha sonra organizasyonun değerlerine bağdaştırmak için çabalar. Öte yandan değişim için hangi kültürel değerlerden faydalanmaları gerektiğini çok iyi bilir.

 • Spiritüel Liderlik Yaklaşımı

Spiritüel liderlik yaklaşımına göre bir lider, izleyenlerinin var olan gücünü ortaya çıkması ve onların gelişmesi için çabalar. Hizmetkâr liderler gibi amaçları anlam katmak, örnek olmaktır. Odaklarında “insan” vardır ve bu nedenle strateji oluşturmayı ikinci plana atarlar. Bu tür liderler herhangi bir sorun karşısında tabiri caizse iğneyi kendilerine, çuvaldızı başkalarına batırırlar. Sevgi dolu olma, sezgilerine güvenme, gelişim için gerekli ortamı sağlama, risk alma, dönüşüme açık olma ve ortak anlam yaratma, spiritüel liderlerin ortak özelliklerinden bazılarıdır.

 
Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


*

bir yorum bırakın