Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Sunduğu Avantajlar

Günümüzde mesleki yeterlilik, rekabetin yoğun olduğu pazarda öne çıkmak ve gelecekte de var olmak için tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bu nedenle başta üst düzey olmak üzere pek çok pozisyon için “farklı” olanlar tercih ediliyor. Bu noktada da yaratıcı düşünmenin, yaratıcılığın önemi ortaya çıkıyor. Yaratıcılık, her ne kadar zekâ ile bağlantılı bir yetenek gibi görülse de doğru tekniklerin kullanılmasıyla artırılabilir özelliktedir. Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyenler için derledik: Yaratıcı düşünme teknikleri nelerdir, bu teknikleri kullanmak ne gibi avantajlar sunar?

Yenilikçi kurumlarda gerçekleştirmiş olduğumuz Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünce ve İnovatif Zihniyet workshoplarımıza ekipleriniz ile katılın, kurumunuzu Geleceğe Hazır Çalışan Programımıza dahil edelim. Detaylı bilgi için size ulaşalım.

Yaratıcı Düşünme Teknikleri Nelerdir?

Girişte de anıldığı gibi yaratıcılık, yani yaratma yeteneği, doğuştan gelen değil, sonradan, geliştirilmesi mümkün olan bir yetenektir. Beyni alışılagelmiş düşünme kalıplarından kurtarmak için doğru teknikleri kullanmak gerekir. Bu kapsamda yaygın olarak kullanılan farklı pek çok teknik vardır. Bunlar arasında öne çıkanlar:

 1. Beyin Fırtınası (Brainstorming)

Bu teknik, grup çalışmalarında kullanılan en popüler tekniklerden biridir. Kişileri yaratıcı düşünmeye zorlayan teknik kapsamında birbirini tetikleyen fikirler özgürce ifade edilerek en parlak fikre ulaşılmaya çalışılır.

 1. Hayal Kurmak (Daydreaming)

Bu teknikte kişi, yaratıcı düşünmenin ortaya çıkması için rastgele düşünceler üretir. Birbirini takip eden düşünceler, sonunda bir koni gibi uç kısma doğru daralarak nihai fikrin ortaya çıkmasını sağlar.

 1. Charette

Bu teknik, birkaç gün süren ve “sorgulama” olarak da tanımlanan oturumlardır. Bu oturumlarda iş birliği yapılması amacıyla farklı disiplinlerde söz sahibi kimseler bir araya gelir. Doğrudan paylaşılabilen fikirler, özellikle tasarımcıların yaratıcılığına önemli katkılarda bulunur.

 1. Eleştirel Düşünme (Critical Thinking)

Bu teknik, hakkında bir yargıda bulunabilmek için gerçeklerin nesnel bir şekilde analiz edilmesidir. Öz disiplin gerektiren teknik kapsamında fikirler bir gerekçeye dayandırılmalı, düşünme iyi bir şekilde yapılarak açık ve mantıklı yargılarda bulunulmalıdır.

 1. Yaratıcı Problem Çözme (Creative Problem Solving)

Bu teknik, klasik düşünme biçimlerinin işe yaramadığı durumlarda kullanılır. İlgili problemin çözümü için yenilikçi bir bakış açısıyla farklı öneriler sunulmasına yardımcı olur.

Çağımızın en geçerli problem çözme metodolojisi olan Design Thinking ile ilgili danışmanlık ve workshop servislerimizden kurumunuz ile faydalanabilirsiniz. Size ulaşalım.

 1. Kuvvet Alanı Analizi (Force-Field Analysis)

Bu teknik kapsamında koşulların değişmesine yol açan etmenler ile bu etmenlere karşı koyan etmenler arasında bir denge kurulması amaçlanır. Problemlerin saptanmasında ve çözümlerin bulunmasında beyin fırtınası tekniğinden yararlanılır.

 1. Paralel Düşünme (Dialectical Approaches)

Bu teknik, dikkatin belirli yöne toplandığı düşünme sürecidir. Grup üyeleri fikirlerini ifade eder ve bu ifadeler ispatlanır ya da reddedilir. Teknik sayesinde varsayımlar son bulur.

 1. Yanal Düşünme (Lateral Thinking)

Bu teknik, sistematik bir biçimde ve kasıtlı olarak zorluklara farklı açılardan bakma sürecidir. Çoklu düşünebilmenin yanında görüşlere açık olmayı da gerektirir.

 1. K-J

Bu teknik, grup üyelerinin aynı fikri benimsemesi, geçerli bir bilgi hakkında ortak fikir sunması amacıyla kullanılan kolay bir oturumdur. Toplam kalite kontrolünde kullanılagelen teknik kapsamında grup üyelerinin bir karta yazdığı öncelikler, oylanarak birbiriyle ilişkilendirilir.

 1. Zihin Haritalama (Mind Mapping)

Bu teknik; fikirler, görev, kavram ya da bilgilerin birbiriyle ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla kullanılan ve doğrusal olmayan bir taslak oluşturma tekniğidir.

 1. Morfolojik Sentez

Bu teknik; karmaşık problemlerin, durumların ya da ürünlerin yeni kombinasyonlar yaratılarak (olağan dışı en az iki bilgi ile harmanlanmak suretiyle) incelenmesinde ve yeniden ortaya konmasında kullanılır.

 1. Altı Düşünme Şapkası (Six Thinking Hats)

Bu teknik kapsamında, her biri farklı bir düşünme biçimini temsil eden hayali şapkalar grup üyeleri tarafından takılarak olaylara, durumlara veya problemlere değişik yönlerden yaklaşılır ve çözüm aranır.

 1. SCAMPER

Bu teknik bir beyin fırtınası tekniği olup yedi düşünme tekniğinden oluşur (Yer Değiştirme (Substitude); Birleştirme (Combine); Uyarlama (Adapt); Değiştirme, Küçültme, Büyütme (Modify, Minify, Magnify); Farklı Amaçlarla Kullanma (Put To Other Uses); Yok Etme, Çıkarma (Eliminate); Tersine Çevirme/Yeniden Düzenleme (Reverse, Rearrange). Bu teknikler kapsamında sorulan sorulara fikir ya da nesne değiştirilerek yanıtlar aranır.

 1. Sinektik (Synectics)

Bu teknik kapsamında yapılan oturum süresince birbirinden bağımsız fikirler metafor ve analoji yoluyla açığa çıkarılıp bir araya getirilir.

 1. Etkileşimli Planlama (Interactive Planning)

Bu teknikte geleceği yaratmak için bugünden tasarılar yapılır. İnteraktif bir katılımı gerekli kılar ve bu doğrultuda proje planı, topluca tartışılarak ortaya konur.

Yaratıcı Düşünme Teknikleri Uygulanarak Elde Edilecekler

Yaratıcı düşünme tekniklerini sistematik olarak uygulayan şirketler, rakiplerinden bir adım daha ileride olma şansı yakalarlar. Bu şansı elde etmelerini sağlayan, tekniklerin beraberinde getirdiği avantajlardan bahsetmeye değer olanlarsa şunlardır:

 • Mevcut ve muhtemel problemlere kalıcı çözümler sunabilme,
 • Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını eksiksiz karşılama,
 • Kişisel olarak gelişme ve böylelikle daha nitelikli üretim yapma,
 • Verileri doğru analiz etme,
 • Çalışan bağlılığı oluşturma,
 • Sağlıklı çalışma ortamı yaratma.

Kaynaklar,

https://www.ideaconnection.com/thinking-methods/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/df062469-eeb1-4d68-b81b-eb309874968b/06%20-%20IO2%20-%20Guide%20CPS%2BNLP_TK.pdf

https://en.rockcontent.com/blog/creative-thinking-skills/

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın