İnovasyon Nedir? İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyon Nedir? İnovasyon Neden Önemlidir?

21. yüzyılda en sık sarf edilen kelimelerden biri olmasına karşın inovasyonun tam olarak ne anlama geldiği net olarak bilinmiyor. Beraberinde getirdiği yararlar göz önünde bulundurulduğunda ise “İnovasyon nedir, inovasyon neden önemlidir?” sorularının cevaplanması önem arz ediyor. İşte detaylarıyla inovasyon:

İnovasyon Ne Demektir?

İngilizcesi innovation olan inovasyonun TDK’deki karşılığı “yenileşim”. Yenileşimse kaynakta şu şekilde açıklanıyor: “Değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması, yenilik, inovasyon.”. Her ne kadar yenileşim kelimesinin karşılığı olarak “yenilik”e yer veriliyor da olsa yeniliğin inovasyonun yerine kullanmasının doğru olmadığı yaygın bir görüştür zira inovasyon her yeni şeyi değil, katma değere dönüşen yenilikleri ifade etmektedir. Bu katma değer de hem ekonomik hem sosyal açıdan olmalıdır. İnovasyon, ekonomik açıdan değerlendirildiğinde, onu ortaya çıkaran ve ticarileştiren tarafa ekonomik geri dönüş; sosyal açıdan değerlendirildiğindeyse kullanıcılarına fayda sağlamalıdır. Bu değerlere ulaşılması için yeniliğin başarılı bir şekilde ticarileştirilmesi gerekir.

Bir süreç olarak değerlendirilen inovasyon, özetle, yaratıcı fikirleri katma değeri olan pazarlanabilir ürünler hâline getirmektir. Buradaki yenilik, işletme içi uygulamalar, iş yeri organizasyonları ya da dış ilişkilerle ilintilidir ve ya piyasada olmayan ürün/hizmet/süreç üretimini ya da var olan bir ürünün/hizmetin/sürecin ciddi oranda iyileştirilmesini ifade eder.

İnovsayonun ne olmadığından yola çıkarak da tanımı yapılabilir. Örneğin, rutin olarak ya da belirli dönemlerde yapılan değişiklikler, pazarlama ve organizasyon yönetimi ile sürecin durdurulması, yapılan kişiselleştirmeler, faktör fiyatlarına bağlı değişiklikler ve basit sermaye artırımı, inovasyon olarak değerlendirilemez.

Makers Türkiye’nin Unilever, Bayer, Nike ve Migros gibi farklı birçok yenilikçi kurumlarla tasarladığı Ideathon ve İnovasyon Workshoplarını siz de kurumunuzda gerçekleştirebilirsiniz.
Detaylı bilgi için: [email protected]

İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyonun neden önemli olduğunu, işletmelerin yanı sıra ülke ekonomisine ve topluma da çeşitli fayda sağladığından ayrı başlıklar altında ele almak gerekir.

İnovasyonun İşletmeler Açısından Önemi

İnovasyon, işletmeler için sürdürülebilir bir büyüme aracı olarak değerlendirilmektedir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki inovasyona açık işletmeler diğerlerine kıyasla daha hızlı gelişmekte ve bu gelişmelerini sürdürerek kendi sektörlerinde lider koltuğuna oturmaktadır. İnovasyon, işletmelerin hem çalışan hem müşteri bağımlılıklarını artıran bir unsur olarak da karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir deyişle bahse konu başlılıklar için sağlanması gereken uyum süreci, inovasyonla birlikte hızlanmaktadır. Bunların yanı sıra inovasyonun işletmelere katkısını farklı başlıklar altında da ele almak mümkündür:

  • Verimlilik ve Kâr Artışı: Küresel rekabet ortamında bilgiden ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak faaliyetlerine yenilik katabilen işletmelerin verimliliği artmaktadır. İnovatif şirketlerdeki verimlilik artışının temelinde, düzenlenmiş örgütlenmeler, gelişmiş teknoloji kullanımı, benimsenmiş yeni yönetim anlayışları ve maliyeti düşürülerek yapılan üretimler yatar. Artan verimlilik de işletmenin kârındaki ve ürün/hizmet/süreç kalitesindeki artışı tetikler.
  • Rekabette Üstünlük Kurulması: Her geçen gün farklı sektörlere yönelik artan talebi karşılamak üzere kurulan şirketler arasından sıyrılmak, pazarda kalıcı olmak ve sürdürülebilir rekabette bulunmak için inovasyon stratejilerinin açtığı yolda ilerlemenin önemi büyüktür.
  • Başarılı Kurumsallaşma: İnovatif yaklaşımı benimseyen işletmeler, kurumsallaşma sürecindeki standartları korumakla beraber yeniliğe açık olmaları sebebiyle çok daha başarılı bir kurumsallaşma örneği sergilemektedirler. Öte yandan inovasyon, işletmelerin markalaşma sürecinde de farklılıklarını göstermelerinde etkilidir. İnovatif olmayan işletmelerden köklü bir marka yaratmaları beklenmez.
  • Ar-Ge Yatırımları: İnovasyon, işletmeleri araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmeye de itmektedir. Bu faaliyetler, işletmelerde yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlar. İnovatif şirketler, Ar-Ge yatırımlarıyla ürüne/hizmete/sürece yenilik katabileceklerinin bilincine sahiptirler.

İnovasyon ayrıca işletmelerin pazar payının artmasına ve yeni pazarlar oluşturmasına, maliyetlerini düşürmesine, ham maddeleri etkin bir şekilde kullanmasına, ürün hattı ile karmasını genişletmesine, müşteri memnuniyetini artırmasına, üretim süresini kısaltmasına, bilgiyi ekonomik bir değere dönüştürmesine, üretimdeki fireleri asgari seviyeye çekmesine, çalışma koşullarını daha iyi bir seviyeye çıkarmasına da katkıda bulunur.

İnovasyonun Ülke Ekonomisi ve Toplum Açısından Önemi

İnovasyonun ekonomi ile topluma değer katabilecek seviyeye ulaşması, büyük oranda elde edilen bilginin paylaşılmasına (yani içe değil dışa dönük inovasyon sistemlerinin geliştirilmesine), devletlerin yenilik için atılacak adımlarda başat bir rol oynayıp girişimcilere destek vermesine, devletin yanı sıra mevcut işletmelerle toplumun da inovasyon sürecinin bir parçası olmasına, sanayi ile üniversitelerin iş birliği yapmasına ve hem ulusal hem uluslararası yaşanan değişimlerin doğru bir şekilde analiz edilmesine bağlıdır. Bu koşullar yerine getirildiğinde inovasyonun ülke ekonomisi ve toplum açısından önemi, pek çok noktada belirgin hâle gelir: Girişimcilik yükselişe geçer; yaşam standardı, toplumsal refah, istihdam, patent sayısı ve ihracat artar. Bu artışların haricinde yeni ham madde kaynakları bulunur ve hem mevcut hem yeni kaynaklar etkin bir şekilde kullanılır; yaşanan gelişmeler sayesinde de dışa bağımlılık azalarak bölgesel kalkınma yaşanır ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme gerçekleşir.

Özetle inovasyon, ekonominin, toplumun ve işletmelerin bağlantıda olduğu dış dünyaya uyum sağlaması ve rekabet gücünü elinde tutması adına günümüzde kilit bir rol üstlenir. Bu rolü layıkıyla yerine getirilmesi için de inovasyona açık olunması, toplumsal farkındalık yaratılması, farklı kesimlerin iş birliği içerisinde olması ve inovatif işletme kültürünün benimsenmesi gereklidir.

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın