Dijital Pazarlama Stratejisi Oluşturmada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dijital Pazarlama Stratejisi Oluşturmada Dikkat Edilmesi Gerekenler

2000’li yıllara geçişle birlikte geleneksel pazarlama yöntemleri tahtını dijital pazarlama yöntemlerine bırakmıştır. Kontrol edilebilirlik seviyesi daha yüksek ve geride bıraktığı geleneksel yöntemlere kıyasla daha ucuz olan dijital pazarlama yöntemi, bu özelliklerinin yanında ulaşılabilirliği kolaylaştırdığı ve gelen talepleri hızla karşılamaya olanak sunması nedeniyle de öne çıkıyor. Dünyanın hızla değişiyor olmasının müşteri talepleri ile satın alma davranışlarını değiştirmesi, dijital pazarlama stratejilerinin de sürekli olarak değişmesine yol açıyor. Bu nedenle plansız hareket etmek, yani dijital pazarlama stratejisi yapmadan eyleme geçmek, uzun vadede eylemsiz kalmakla eş değer sonuçlar alınmasına yol açıyor. Peki, dijital pazarlama stratejisi oluşturmada dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Yanıtlar, yazımızda:

Dijital Pazarlama Stratejisi Hakkında

Bir işletmenin, belirlemiş olduğu hedeflere, ücretli ya da ücretsiz hizmet veren dijital kanallar aracılığıyla ulaşmasına katkıda bulunan eylem planları, dijital pazarlama stratejileri olarak tanımlanır. İşletmenin büyüklüğü strateji adımlarını belirlerken hedefler bu adımların niteliğinin sınırlarını çizer. Eylem planlarının temel amacı, sahip olunan markanın bilinirliğinin artırılması ve bu aşamanın ardından satış gerçekleştirilmesidir. Diğer bir ifadeyle dijital pazarlama stratejisi, markanın tanıtımından belirlenmiş hedef kitlenin ilgili ürünü/hizmeti satın almasına kadar geçen süreyi kapsar. Bir eylem planının başarısı ya da başarısızlığı ise bir sonraki eylem planının şeklini oluşturur.dijital Pazarlama makers türkiye

Doğru bir dijital pazarlama stratejisi oluşturulması için ilgili işletme tüm detaylarıyla tanınmalıdır. Aksi durumda işletmenin dijital dünyadaki temsili doğruyu yansıtmayacaktır. Faaliyet gösterilen sektör aynı olsa dahi işletmelerin detaylarda (vizyon, hedefler, hedef kitle, ürün vb.) farklılaşması sebebiyle “hap” olarak nitelendirilebilecek bir dijital pazarlama stratejisi bulunmaz. Buna karşın, aşağıda yer vereceğimiz “dikkat edilmesi gerekenler listesi”ni tüm işletmelerin kendilerine uyarlaması mümkündür.

Dijital Pazarlama Performans Pazarlaması (Google, Linkedin, Facebook, Instagram), Inbound Pazarlama ve SEO & İçerik Yönetimi gibi konularda eğitimlerini olduğu yenilikçi servislerimizden faydalanmak için bize ulaşın.

1.Detaylı Çözümleme

İlk aşama, çözümleme, yani analiz aşamasıdır. Bu aşamada işletme ile pazarlanmak istenen ürün ya da hizmetin olumlu ve olumsuz yanları, hedef kitle özellikleri ile müşteri profili, sektörün mevcut hâli ve yapılacak çalışma için ayrılması gereken bütçe detaylı bir şekilde analiz edilmelidir.

İşletme ile markanın net olarak ortaya konması için SWOT analizi yapılır. İşletmenin güçlü yönleri [strengths] ve zayıf yönleri [weaknesses] ile fırsatlar [oppotunities] ve tehditler [threats] bu analizle belirlenir. Bu teknik kullanılarak cevabı aranacak sorulara örnek olarak şunlar verilebilir:

  • Rakiplerle kıyas yapıldığında üstün gelinen yönler nelerdir?
  • Rakiplerle kıyas yapıldığında zayıf kalınan yönler nelerdir?
  • Mevcut özelliklerden hangilerinin değiştirilmesi gerekir?
  • Pazardaki fırsatlar nelerdir? Belirlenen fırsatlar nasıl kullanılabilir?
  • Karşılaşılabilecek olası tehditler nelerdir? Belirlenen tehditler nasıl savuşturulabilir?

Bu ve benzeri soruların yanıtlarına verilecek doğru ve detaylı cevaplar, belirlenecek hedeflere ulaşmada yol gösterici olacaktır.

Doğru bir dijital pazarlama stratejisi oluşturmak için hedef kitlenin özelliklerini/müşteri profilini belirlemek de işletme ile markanın durumunun ortaya konması kadar önemlidir. Hedef kitle seçilirken dikkat edilmesi gereken, ilgili hizmet ya da ürünle ilgilenecek, onu satın almak, ondan yararlanmak isteyecek bireylere ulaşmaktır. Hedef kitlenin yanlış belirlenmesi, satışların beklenen düzeyde gerçekleşmemesine ve hâliyle kâr oranının düşmesine sebebiyet verecektir. Hedef kitle oluşturmada demografik, konum, ilgi alanı vb. pek çok kriter göz önünde bulundurulur. Birden fazla hedef kitle oluşturup bu gruplara ayrı ayrı dijital pazarlama çalışması yapmanın daha avantajlı olduğu unutulmamalıdır: Çalışmalardan elde edilen geri dönüşler gerçek hedef kitleye ulaştırır.

2. Hedef Belirleme

Bir eylem planına geçmeden evvel hedeflerin kalem kalem belirlenmiş olması gerekir. Dijital pazarlama stratejisi için de bu durum geçerlidir: Çalışmaya başlamadan evvel bu çalışmaya yönelik beklentilerin, çalışma ile ulaşılmak istenen hedeflerin detaylı bir listesini yapmak. Bir yol haritası olarak görev alacak olan bu liste, hem kısa hem uzun vadeli planları içermelidir.

Hedefi tanıma tekniği olarak bu aşamada S.M.A.R.T. kullanılabilir. Specific, measurable, attainable, relevant ve timely, S.M.A.R.T. tekniğinin beş ana ögesidir. Sırasıyla ve kısaca değinecek olursak ilk öge spesific, “belirli” anlamına gelir ve hedeflerin net olarak belirlenmesini ifade eder. Örneğin “Otele daha fazla müşteri çekilecek.” ifadesi yerine “İç Anadolu Bölgesi’nde yaşayan çocuklu ailelerin otele rezervasyon yapması sağlanacak.” gibi daha net bir hedef belirlenmelidir. Measurable, yani ölçülebilir olma aşamasında bir takım rakamsal veriler (satış oranı, bütçe vb.) dikkate alınarak hedeflerin olası sonuçları öngörülür. Öngörülemeyen hedeflerden vazgeçip yeni hedefler belirlemek daha faydalı olacaktır. Attainable, belirlenen hedeflerin gerçek anlamda başarılabilir olup olmadığının denetlendiği adımdır. Üretim kapasitesi ya da iş gücü açısından başarılabilir, ulaşılabilir hedefleri ilk sıraya almak gerekir. Relevant, yani sonuç odaklı olma, başlangıçtaki hedeflerin yol boyu hatırlanması, karşılaşılan sorunların bu çerçevede ele alınması gerektiğini hatırlatır. Timely ise zaman odaklı olmadır. Planın sınırlarının belirli bir zamana göre çizilmesi, gerçekçi bir hedef koyulması gerektiğine işaret eder.

3. Pazarlama Mecrasını Belirleme

Dijital dünyada işletmelerle müşterileri buluşturan önemli mecralar var. Bütün bu mecralarda var olmanın bir götürüsü olmasa da her birinde pazarlama çalışması yapmak maddi açıdan zorlayıcı, hedefe ulaştırmayan çabalar olabilir. Bu nedenle dijital pazarlamanın yapılacağı mecranın baştan belirlenmesinde fayda vardır. Her mecranın kullanıcı özellikleri birbirinden farklı olduğundan seçilecek mecranın başlangıçta belirlenen hedefe götürecek nitelikte ve hedef kitleyle tam uyumlu olması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Dijital dünyada pazarlama çalışmaları kapsamında sosyal medya kanalları, bloglar, video barındırma siteleri, e-mail ve arama motorları kullanılabilir. Örneğin mevcut müşteri davranışlarının ölçümlenmesi için e-mail marketing (e-posta pazarlama), detaylı bilgilendirme için içerik çalışması ya da hedef kitleyle doğrudan iletişime geçmek için sosyal medya reklam çalışması yapılabilir.

4. İçerik Yöntemini Belirleme

Görsel, video ve metinlerin tamamı “içerik” olarak tanımlanır ve bu içerikler dijital dünyanın kurucu ögeleri sayılır. Hedef kitleye ulaşmak için bu içeriklerden bir ya da birden fazlasının kullanılması gerekir. İçerik oluşturulurken ise hedef kitlenin özellikleri, başlangıçta belirlenen hedef ve markayı öne çıkaracak özellikler ele alınmalıdır. İçerikler, aranabilen kelimelerle/kelime gruplarıyla bağlantılıdır. Bu nedenle hazırlanan içeriğin bulunmasını kolaylaştırmak, markayla tüketiciyi buluşturmak için öncelikle anahtar kelime çalışması yapılır. Web sitesi içeriği de bu kelimelere göre düzenlenir. İçeriklerin belirli bir takvim doğrultusunda ilgili mecralarda paylaşılmasının markanın bilinirliğinin artmasına, benimsenmesine yol açacağı da bilinmelidir. Diğer bir deyişle önce güven oluşturmak, ardından pazarlamaya odaklanmak daha doğru bir yaklaşım sayılır.

5.Ölçümleme Yapma

Ortaya konan dijital pazarlama stratejisinin hedefe ulaşmaya katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek gerekir. Bu doğrultuda KPI (Key Performance Indicator) ve sonuçlar değerlendirilerek yatırım maliyetiyle yatırım getirisi oranları karşılaştırılır. Analiz ve raporlamaların, çalışmanın getiri sağlamadığını göstermesi durumunda stratejinin değiştirilmesi gerektiği ortaya çıkar.

Farklı dijital reklamların farklı dönemlerde sağladığı kazanç değişken olduğundan X mecradaki bir pazarlama çalışmasının takvim aşılmasına karşın getiri sağlamaması durumunda diğer mecralara geçiş yapılması gerekir.

Dijital pazarlama stratejisi oluşturmada dikkat edilmesi gerekenleri genel hatlarıyla inceledikten sonra belirtmek gerekir ki pazarlamanın ne kadar başarılı olacağı, bu adımların ne kadar titizlikle atıldığıyla doğru orantılıdır. Ayrıca adımlar atıldıktan sonra belirlenen pazarlama stratejisinin de herhangi bir yenilik karşısında (talep, ürün vb.) yenilenmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

 

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın