Çalışan Memnuniyetini Artıracak Eğitimler

Şirketlerin başarısının temelini oluşturan bileşenler arasında verimlilik, üst sıralarda yer alır. Verimliliğin artırılması, başarı grafiğinin yükselmesine ve dolayısıyla şirketin mevcut konumundan ileriye taşınmasına katkıda bulunur. Verimliliği artırmanın bir yolu, eğitim faaliyetleri gerçekleştirerek çalışan memnuniyetinin sağlamak ve artırmaktır. Peki, çalışan memnuniyetini artıracak eğitimler nelerdir? Yanıtlar, yazımızda:

Çalışan Memnuniyeti, Motivasyonu ve Verimliliği

Çalışan memnuniyeti, motivasyonu; motivasyon ise verimliliği artırır. Bu nedenle çalışanlardan yüksek verim alabilmek için yöneticilerin çalışanlarını memnun ve motive etmesi gerekir. Bu kapsamda yönetici kimselerin tutum ve davranışlarından iş üretme metotlarına değin tüm alanlarda çalışan memnuniyetini gözetmesi, bir plan doğrultusunda hareket etmesi gerekir. Plansız bir yönetim biçimi, ilgili alanlardaki herhangi birinde aksaklık yaşanmasına, bu durum da memnuniyet seviyesinin mevcut hâlinden daha da geriye düşmesine neden olabilir.

Çalışan memnuniyetinin artışa ya da düşüşe geçmesi; çalışma ortamının sunduğu fiziki olanaklar, şirketin imajı, hem üst yönetim hem bağlı olunan ilk yönetici, sunulan kariyer olanakları, iş tatmini, ücretler ve yan haklar, organizasyon yapısı ve iş ile özel yaşam arasında kurulan denge gibi unsurlara bağlıdır.

Bugüne değin yapılan araştırmalar kapsamında çalışan memnuniyeti ile motivasyonunu artırmanın çeşitli işe yarar metotları ortaya konmuştur. Takdir etme, özel sorunlarla ilgilenme, fiziki açıdan tatmin edici ve stresi azaltacak ortam yaratma, özel hayata değer verme, fikirlerine saygı duyma vb. pek çok yöntem, çalışanların iş yeri ile bağ kurmalarına, ilgili organizasyonun bir parçası olmaktan memnuniyet duymalarına ve dolayısıyla yüksek motivasyonla iş üretmelerine katkıda bulunmaktadır. Bu ve benzeri yöntemlerden hariç çalışan memnuniyetini şirketin eğitim politikaları doğrultusunda planlanıp programlanan eğitimlerle de artırmak mümkündür. Eğitim seviyesi arttıkça çalışan memnuniyetinin arttığı görüşü yaygın olarak benimsenmiş durumdadır. Eğitimlerin nitelik ve nicelik özelliklerine geçmeden evvel çalışan memnuniyetini sağlamanın ve artırmanın faydalarına değinmek, konunun ehemmiyetinin kavranması açısından faydalı olacaktır:

  • İlgili iş yerinin bir parçası ve bu iş yerinde üretim yapıyor olmaktan memnun olan çalışanların çalışma istekleri ile üretkenlikleri artışa geçer. Bu kişiler, sorumluk bilinciyle hareket eder ve üretimlerini kusursuz hâle getirmek için gayret eder. Dolayısıyla şirket başarısı katlanır.
  • Memnun çalışanlardan oluşmuş bir ekibin varlığı, olumsuz bir çalışma ortamı oluşmasını engeller. Dolayısıyla tüm birimlerde pozitif bir hava yaratılabilir.
  • Motive çalışanlar belirledikleri kişisel hedeflere ulaşmak için kendi gelişimlerini önemser ve kendi hedeflerine ulaşmak adına gösterdikleri gayreti, şirketin hedeflerine ulaşması için de gösterir. Böylelikle ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etme bilinci yerleştirilmiş olur.
  • Memnuniyetin beraberinde getirdiği motivasyonla zaman yönetimi etkin bir şekilde yapılabilir. Benzer şekilde kaynaklar da etkin bir şekilde kullanılabilir.

Makers Türkiye’nin ödüllü çalışan bağlılığı kurgularını kurumunuzda gerçekleştirin. Detaylı bilgi için sizi arayalım.

Çalışan Memnuniyetini Artırmak için

Çalışan memnuniyeti, hem yeteneklerin geliştirilmesine hem de davranışların değiştirilmesine odaklanmış eğitimlerle artırılabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken, “memnuniyet” sadece mesleki açıdan doyumla ulaşılabilecek bir sonuç olmadığından verilecek eğitimlerin salt yeteneklere odaklanmaması gerektiğidir. Yetenekleri ve davranışları geliştiren eğitim politikası oluşturularak tüm çalışanları çember içine dâhil etmeye çalışmak daha faydalıdır.

Çalışan Memnuniyetini arttıracak projeleri görüntülemek ve bizimle iletişime geçmek için tıklayınız.

 

Çalışan memnuniyetinin mevcut seviyesinin tespit edilmesi, akabinde eğitim planlamasının yapılması doğru yöntem olarak kabul edilir. Memnuniyet analizi için yüz yüze görüşme, fokus grup görüşmeleri, kritik olay yaklaşımı, davranış eğilimleri, iş tatmini ölçeği ve anket gibi teknikler kullanılabilir. Memnuniyetsizliğin seviyesi ve kaynağı tespit edildikten sonra eğitimlerin planı yapılmalıdır.

Kişisel ve mesleki yeteneklerinin geliştirilmesi, çalışanın kendisini değerli hissetmesine, dolayısıyla duyulan memnuniyetin artışa geçmesine olanak sunar. Yetenekleri ve davranışları geliştiren eğitimler, farklı yöntemler kullanılarak planlanabilir, işbaşında ya da iş dışında uygulanabilir.

İşbaşı eğitimde çalışanlar teknik ve pedagojik bilgilerle donatılarak uzmanlarca eğitilir. Teknolojik bir yeniliğe çalışanın adapte olmasından da işbu uzman sorumludur. Yetkinliklerini artıran, kendini geliştirme imkânı yakalayan çalışanların memnuniyet seviyelerinde artış görülür.

Rotasyon yoluyla eğitim, memnuniyeti artırmada kullanılan bir diğer yöntemdir. Özellikle fabrikasyon olarak tabir edilen, belirli bir işi sürekli yapmaktan doğan psikolojik sorunları çözmede kullanılan bu yöntemde çalışana, şirket içinde başka bir birimde, başka bir görev verilir. Hem kişisel gelişim hem de değişiklik yaratması bakımından faydalı bir yöntemdir.

Karar almada sıkıntı yaşaması sebebiyle memnuniyetsizlik gösteren çalışanlar için yetki devri eğitimi verilebilir. Yalından karmaşığa göre programlanan bu yöntemde çalışana üst düzey bir yetki verilir. Sorumluluk yüklenen çalışanın, karar verme yetkisinin kendisine geçmesiyle öz güveni ve dolayısıyla işine duyduğu memnuniyeti artar.

Birim içi ve birimler arası iletişimsizlikten kaynaklanan memnuniyetsizliğin ortadan kaldırılması için de farklı eğitim teknikleri uygulamaya alınabilir. Örneğin gruplara ayrılan çalışanlardan belirli bir konuda ortak çalışma yapmaları, proje üretmeleri istenebilir. İşletme içi oynanacak oyunlarla da hem iletişim kuvvetlendirilebilir hem de işleyiş iyileştirilebilir. Örnek olay ve rol oynama teknikleri bu amaçla kullanılabilir.

Çalışanların memnuniyetlerini artırmak için kullanılan yöntemlerden bir diğeri de çeşitli aktiviteler düzenlenmesidir. Kişiler arası iletişimi ve aidiyet hissini kuvvetlendirecek bu faaliyetlere örnek olarak mesleki bir eğitimin (örn. seminer) şirket dışında verilmesi, arta kalan zamanda sosyal bir aktivitenin programlanması verilebilir.

Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti için tasarladığımız eğitim ve etkinlik kurguları için bizimle iletişime geçebilirisniz: [email protected]

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın