Çalışan Eğitimleri Nasıl Olmalı?

İnsan kaynakları, bir şirketin başarı öyküsünün başkahramanlarıdır. Bu gerçekten hareketle çalışan seçiminde gösterilen özenin mevcut çalışanların ilerleyişi için de gösterilmesi, çalışanların işletme içi ve dışında, mesleki ve mesleki olmayan konularda periyodik olarak eğitilmesi gerekir. Peki, çalışan eğitimleri nasıl olmalı? Cevaplar, yazımızda:

Personel/Çalışan Eğitiminin Önemi

Çalışan eğitimlerinin nasıl olması gerektiğinin detaylarına geçmeden evvel eğitimlerin önemi üzerinde durmak faydalı olacaktır zira bu önemin kavranması, eğitimlerin içeriğine ve biçimsel özelliklerine doğrudan etki edecek bakış açısının kazanılması için gereklidir.

Geleneksel anlayışa göre çalışanların mesleki yeterlilikleri, bir işletmenin pazardaki varlığı ve ilerleyişi için yeterlidir ancak günümüz dünyasındaki rekabet ile sektörel ve teknolojik alanlardaki gelişimin hızı, işletmelerin insan kaynaklarında farklı özellikler aramasını, bu kaynakları çeşitli alanlarda geliştirmesini gerekli kılmıştır. Bu kapsamda çalışan kesimden sadece mesleki uzmanlığıyla değil, aynı zamanda yeniliklere açıklığıyla, hem kendi hem de parçası olduğu işletmenin hedefleri doğrultusunda hareket etme isteğiyle, yeteneklerini duygularıyla harmanlama kabiliyetiyle, ekip çalışmasına yatkınlığıyla, problemleri çözüme kavuşturma başarısıyla, iletişim gücüyle, ikna yeteneğiyle vb. pek çok kişisel yetkinliğiyle işletmeye katkıda bulunması beklenir. Bu beklenti de şirketin düzenleyeceği eğitimlerle karşılanabilir.

Çalışanlarınıza yeni yetkinler kazandıran ve kurumunuzu inovatif kurgularla geliştiren servislerimiz için bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

Çalışanları eğitmenin sağlayacağı faydalar arasında öne çıkanlar şunlardır: Çalışanın motivasyonu artar, öz güven duygusu pekişir, yeni bilgiler öğrenerek uygulamaya alması mümkün hâle gelir, gelişmeleri takip etmesi kolaylaşır, yeniliğe açık bir birey hâline gelmesi sağlanır. Öte yandan üretimdeki hatalar azalarak verimlilik artar, farklı gider kalemlerinde azalma yaşanır, işletme içi ve dışı iletişim nitelik kazanır, çalışan şikâyetlerinde azalma yaşanır, denetim kolaylaşır, kararlar doğru zamanda doğru şekilde alınır, işletmenin kabuk değiştirmesi kolaylaşır ve prestiji artar.

Personel Eğitimleri Nasıl Olmalı?

Çeşitli noktalardaki faydaları beraberinde getirecek çalışan eğitiminin belirli bir amaç doğrultusunda yönetilmesi gerekir. Amaçlar belirlenirken salt kuruluşun değil, çalışanların da çıkarları ve ihtiyaçları gözetilmelidir. Belirlenen ihtiyaca göre eğitim planı ile programının yapılması gerekir. Bu doğrultuda çalışanın şirkete aidiyet duygusu duymasını ve adaptasyonunu sağlama, şirketin amaçlarını benimsemesi, iş akışını öğrenmesi, hem kendi iş yükümlülükleriyle ilintili hem de genel iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri takip ve tatbik etmesi, zaman yönetimini öğrenmesi, minimum girdi ile maksimum kazanç sağlayacak nitelikte iş üretmeyi benimsemesi, tüm birimlerle iletişimini kuvvetlendirmesi, gerekli eğitimlerden geçirilerek üst kadrolarda görev almasının sağlanması vb. amaçlar topyekûn amaç olarak belirlenip eğitim politikası geliştirilmelidir.

Makers Türkiye olarak Employer Branding alanında da etki yaratan servisler düzenliyoruz, kurumunuzda sağlayabileceğimiz yenilikçi çözümlerle etki yaratmak için bize ulaşabilirsiniz

Amaçlara ulaşılması için çalışan eğitimlerin belirli özelliklere sahip olması gerekir. Öncelikle süreklilik arz etmelidir. Bu sayede eğitimler hem güncel bilgileri içerir hem de gerekli değişimlerin zamanında yapılabilmesine olanak sunar. Eğitimler ayrıca şirket içindeki tüm çalışanları kapsayacak, isteği artıracak, katılımı gerekli kılacak (gerektiğinde uygulamalı) ve çalışanların özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmış nitelikte olmalı, uygun bir ortamda gerçekleştirilmelidir.

Çalışan eğitimleri, işbaşı ve iş dışı dışı eğitimler olarak ikiye ayrılır. İşbaşı eğitimleri, çalışma ortamına yönelik olup işle ilintili bilgilerin hızla öğrenilmesi, öğrenimin ardından hızla tatbik edilmesi ve bunun sürekli hâle getirilerek çalışanın pratik yapmasının sağlanması, mevcut ve muhtemel sorun ve hataların tespitinin yapılarak çözülmesi, işleyişin aksaklık yaşanmadan devam ettirilmesi amacıyla çalışan işini bırakmadan verilir. Amaçların gerçekleştirilmesi için eğitim verilen ortamın dikkat dağıtacak etmenlerden izole edilmiş bir ortamda yapılması gerekir. Ortamın yanı sıra özellikle kalabalık gruplara verilecek eğitimlerde grup üyeleri eğitimin bir parçası olarak görülmeli ve eğitimlere katılımlarını sağlayacak nitelikte program oluşturulmalıdır. Aksi durumda ilginin dağılması ve eğitimin amacına ulaşamaması muhtemeldir.

İş dışı eğitim ise çalışanlar iş başında değilken verilen eğitimler olup ağırlıkla teorik bilgi temelinde yürütülür. Kişilerin iş başında olmamaları, verilen eğitime daha kolay adapte olmalarını sağlar. Yöntemin faydaları arasında bilgilerin artmasını ve ufkun gelişmesini sağlaması üst sıralarda yer alır. Dezavantajları ise edinilen bilgilerin uyarlanması konusunda yaşanabilecek güçlükler, yüksek bütçe ayırmayı gerekli kılması ve eğitim süresince yaşanan üretim kaybıdır. Konferanslar ve laboratuar yöntemleri şirket dışı eğitimlere örnek olarak verilebilir.

Eğitim Yöntemleri:

Eğitimler, amaca yönelik olarak çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. En sık uygulanmakta olan yöntemlerden bazıları şunlardır:

  • Çalışma grupları oluşturularak her bir gruba sorumluluklar yüklemek (örneğin problem çözme), yani, grup faaliyetleri yapmak. Karar verme ve planlama yetisinin geliştirilmesinde etkilidir.

Çağımızın en geçerli fikir geliştirme ve problem çözme metodolojisi olan tasarım odaklı düşünme(design thinking) metodolojisini uyguladığımız workshop ve danışmanlık hizmetlerimizden kurumunuzla faydalanabilirsiniz. Size ulaşalım.

  • Eğitim konusu ekseninde sunumlar (görsel-işitsel) hazırlamak. Bu yöntem her düzeyde, kısa ya da uzun süreli olarak hazırlanabilir olmakla birlikte tamamlanmasının ardından uygulanabilir özellikte olması gerekir. İşitsel yöntem kullanılacaksa tartışma ortamı yaratılmalı, sorunlara katılımcı bir yaklaşım benimsenerek ortak bir çözüm bulunmalıdır.
  • Simülasyonlar hazırlamak. Bu yöntem kapsamında fiziksel ya da teorik sistemler dijital olarak modellenir ve koşulların değiştirilmesine bağlı değişen sonuçlar arasından en mükemmel olanına ulaşmak hedeflenir.
  • Takım ruhunun geliştirilmesi için farklı aktiviteler düzenlemek. Doğanın bir parçası olmak ya da bir edebiyat eserini incelemek gibi (Eğitim amacına uygun olarak biçimlendirilebilir.).
  • Sanal toplantı yapmak. Bu yöntemle masrafların azaltılmasının yanı sıra eğitimlerin daha hızlı ve nitelikli şekilde verilmesi mümkün hâle gelir.
  • Davranışların belirli bir yönde gelişmesini sağlamak için rol oynamak. Grup üyeleri içerisinden birkaç kişi kendilerine verilmiş rolü oynarken kalan grup üyeleri süreci analiz eder. Yöntem, hem oyuncuların hem katılımcıların beklentilerini ifade etmesine ve böylelikle daha hoşgörülü bir ortam yaratılmasına katkıda bulunur.
  • Bilgisayar destekli eğitim vermek. İlgili bilgi kaynağının saptanması, karar alma sürecinin iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.
  • Seminerler düzenlemek. Bilgilerin tazelenmesi ve yeni bilgiler edinilmesi amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Soru ve önerilere yer verilmesi nedeniyle katılımcı bir eğitim metodudur.

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın