BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Yürütülen Projeler

2030 yılına kadar iklim değişikliği ve etkilerine karşı bir dizi önlemler alınması, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve refah ile barışın hüküm sürdüğü adaletli bir dünya yaratılması için Birleşmiş Milletler (UN/BM) üyesi ülkeler, 2015 yılında 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi belirleyerek evrensel eylem çağrısında bulunmuştur. Bir bütün olarak ele alındığında sürdürülebilir kalkınma sağlayacak bu hedeflere ulaşılması adına da ülkeler, çeşitli projeler üretmekte ve hayata geçirmektedir. BM, bu 15 yıllık süre boyunca üye ülkelerin yanında yer alacak ve yürütülen projelere destek verecektir.  

BM’nin kurucu üyelerinden olan Türkiye de yapılan eylem çağrısının ardından aldığı sorumluluk gereği çeşitli sorunlara çözüm olması beklenen projelere imza atmış olup atmaya da devam etmektedir.BM Türkiye ve ortaklarının desteğiyle bugüne kadar (Şubat 2020) yürütülen bu projeler:

Tamamlanan Projeler

Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi Projesi

Ocak 2013’te başlatılan ve Ocak 2020’de tamamlanan projenin hazırlanma amacı, Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer alan, yüksek koruma değerine sahip ormanlık alanların (>toplam 450.000 ha) korunması ve çevreye bulunduğu katkıların ortaya konmasıdır. Bu amaç için kullanılan yol da ülkedeki ormanların yönetilmesi konusunda bütünleşik bir yaklaşımın benimsenmesi olmuştur. 

Organik Tarım Küme Projesi

Kasım 2009’da başlatılıp Haziran 2018’de tamamlanmış olan projenin amacı, başta Şanlıurfa olmak üzere sosyal ve ekonomik açıdan ülkenin diğer bölgelerinden geri kalmış olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelindeki organik tarım sektöründe yaşanan rekabetin artırılmasıdır. Bu amaç için sürdürülebilir ve sosyal eşitliğin sağlanması esas alınmıştır. 

Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Alanında Kapasite Geliştirme

Ocak 2013’te başlatılıp Aralık 2019’da tamamlanan proje, hem ulusal hem yerel kapasitelerin güçlendirilmesi suretiyle seçilmiş bölge ya da bölgelerde sürdürülebilir toplum temelli turizm planlaması ile uygulaması yapılmasını amaçlanmaktadır. Projenin 2023 Turizm Stratejisi’ne girdi sağlayacağı öngörülmüştür. 

Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Politika Çerçevesi Geliştirilmesi

Eylül 2015’te başlatılıp Kasım 2018’de tamamlanan proje ile gelişmekte olan ülkelere nazaran Toplam Faktör Verimliliği potansiyelini layıkıyla kullanamayan Türkiye’de ilgili potansiyelin açığa çıkarılması hedeflenmektedir. Bu hedefe KOBİ’lerin hem ulusal hem yerel değer zincirlerine dâhil edilmesini ve dâhil olanların da katma değeri yüksek mallar üretmesini sağlayarak ulaşılması kararı verilmiştir. 

Türkiye’nin Doğu Sınırlarında Mayınların Temizlenmesi ve Sınır Denetim Kapasitesini Artırarak Sosyo-Ekonomik Gelişimin Sağlanması Projesi (Aşama II)

Ocak 2016’da başlatılan ve Aralık 2019’da sona eren projenin amacı, ülkenin doğusunda, iklim ve coğrafi koşullar sebebiyle temizlenmesi zor olan kara mayınlarını temizlemek ve etkin bir sınır yönetimi yapmaktır. 

Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar için İstihdam İmkânlarının Geliştirilmesi ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Yolu ile Dayanıklılık Oluşturma Projesi

Nisan 2018’de başlayan ve Mart 2019’da tamamlanan proje ile hedef, Suriye krizinin etkilediği yerel ekonomilerdeki iş olanakları ile Şanlıurfa Teknopark’ın kurumsal kapasitesinin artırılması ve hem ev sahibi topluluklar hem de Suriyelilere geçim kaynakları oluşturmaktır. 

YENİLİKÇİ ÖNERİ: Makers Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında tasarladığı Ideathon ve Inovasyon Workshoplarını kurumunuzda gerçekleştirin.
Detaylı bilgi için: [email protected]

Devam Eden Projeler
Gelecek Turizmde

Ocak 2013’te başlatılan ve Aralık 2021’de tamamlanması öngörülen projenin amacı, sürdürülebilir turizme katkıda bulunmaktır. Proje kapsamında yerel turizm aktörleri ile sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini artırması ve çeşitli yönlerden güçlenmesi sağlanmaktadır. 

İnternette Hayat Kolay

Ocak 2015’te başlatılan ve Aralık 2020’de tamamlanması planlanan projenin amacı, 20 ilde eğitim verilmek suretiyle dijital dünya ile henüz tanışmamış bireylere ulaşmak ve internet kullanımını artırmaktır. Proje kapsamında 11 usta eğitmen ile 300 gönüllü görev almaktadır. 

Kalıcı Organik Kirleticilerin Kalıntılarının Ortadan Kaldırılması ve Kalıcı Organik Kirleticilerin Salımlarının Azaltılması

Haziran 2015’te başlatılan ve Kasım 2020’de sona erdirilmesi planlanan bu proje, doğaya zarar veren kalıcı organik kirleticilere sahip pestitler ile poliklorlu bifenil stoklarının arındırılması amacını taşımaktadır. Bunun yanında etkilenmiş sahaların temizliği ile poliklorlu bifenil’lerin üretiminin zaman içinde bitirilmesi, kalıcı organik kirletici salımlarının en aza indirilmesi ve çevre ile insan sağlığının korunması da temel amaçlar arasındadır. 

Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi için Sürdürülebilir Finans Mekanizması Projesi

Mart 2016 yılında başlatılan ve Mart 2020’de tamamlanması öngörülen proje ile amaç, kooperatifler yoluyla elektrik enerjisi üreten güneş enerjisi sitemlerinin ormanlık alanlardaki köylerde kurulumunun teşvik edilmesidir. 

Türkiye’deki KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi

Mayıs 2016’da başlatılan ve Aralık 2022’de bitmesi planlanan projenin amacı, sanayide enerji verimliliği sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) enerji verimli motorları kullanmaları için teşvik edilmektedir. 

Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi Projesi (Model Fabrika)

Aralık 2015’te başlatılan ve Haziran 2020’de bitmesi öngörülen proje kapsamında ülkede model fabrikalar kurularak yetkinlik kazanımlarının, deneyimsel öğrenme tekniklerinin de kullanılmasıyla kalıcı hâle getirilmesi hedeflenmektedir. Hedef kitle ise imalatçı KOBİ’lerdir. 

Dışişleri Bakanlığının Hizmet Sunumunun Etkinliğinin Artırılması Amacıyla e-Konsolosluk Sisteminin Kurumsallaştırılması ve Yaygın Kullanımı Projesi

Ocak 2016’da başlatılmış ve Aralık 2020’de sona erecek olan proje ile Dışişleri Bakanlığının sunduğu e-Konsolosluk Sistemi hizmetinin daha verimli hâle getirilmesini ve yaygınlaştırılarak geniş kitlelerce kullanılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

OSB’lerde Teknoloji Kullanımının İyileştirilmesine Yönelik Model Geliştirme Projesi

Mart 2016’da başlatılmış olup Aralık 2020’de bitmesi planlanan projenin temel amacı, Türkiye’nin teknoloji alanındaki rekabet gücünü artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda Organize Sanayi Bölgeleri’nin yenilikçi yönlerini teşvik edecek modeller geliştirilmektedir. 

GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi

Ocak 2017 ila Aralık 2021 arasında yürütülecek proje ile hedeflenen, GAP Bölgesi’nin rekabet gücünün artırılmasıdır. Bu hedef kapsamında tarımsal alanlarda ve bu alana bağlı üretim gerçekleştiren sanayilerde kaynaklar ile üretim faktörlerinin daha verimli bir şekilde kullanıma alınması sağlanacaktır. 

Yargıtayda Etik İlkelerin Yaygınlaştırılması, Şeffaflığın Güçlendirilmesi ve Yargıtaya olan Güvenin Artırılması Projesi

Mayıs 2016’da başlatılan, Mart 2020’de tamamlanması öngörülen proje, Yargıtayda strateji geliştirilip uygulanması amacı taşımaktadır. Hukuka dair evrensel değerler kapsamında Türk Yargısı ile Yargıtayın şeffaflığının artırılması ve etik değerlere dair bilinç oluşturulması planlanmaktadır. 

Türkiye’nin Mühendis Kızları

Temmuz 2016 ila 2020 arasında yürütülecek projenin amacı nitelikli kadın istihdamının artırılmasıdır. Amaç doğrultusunda kız öğrencilerin mühendislik mesleğine katılımı teşvik edilecektir. Projenin başarıyla nihayete erdirilmesiyle birlikte toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hizmet ve imalat sektöründe ortadan kaldırılacağı düşünülmektedir. 

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne sunacağı 7. Ulusal Bildirim ve 3. İki Yıllık Raporun Hazırlanması için Destek

Mart 2017 ila Mayıs 2021 arasında yürütülecek projenin temel amacı, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne sunulacak 7. Ulusal Bildirim ve 3. İki Yıllık Rapor’un hazırlanmasına katkıda bulunmaktır. 

Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi

Ocak 2018’de başlatılan ve Aralık 2023’te tamamlanması öngörülen proje ile temel olarak amaçlanan, ülkenin kıyısı olduğu dört denizdeki (Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege) ve kıyılardaki biyoçeşitliliğin varlığını korumak ve devamını sağlamaktır. 

İstihdam ve Beceri Geliştirme Projesi (1. Bileşen)

Haziran 2016-2020 arasında yürütülecek olan proje ile hedeflenen, Türkiye İş Kurumunun kapasitesini güçlendirmek suretiyle ülkede yaşayan Suriyeliler ile durumu hassas olan ev sahibi toplulukların yerel iş gücü piyasalarına girişini sağlamaktır. 

İstihdam ve Beceri Yaratma Projesi (2.Bileşen)

Aralık 2015-Haziran 2020 arasında yürütülecek olan projenin amacı, “Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezleri”nin yaygınlaştırılması suretiyle KOBİ’lerin verimliliğini artırmak, yaşanan sorunlara çözüm bulmak, iş fırsatları yaratmak ve rekabetçiliği artıracak geliştirme hizmetleri sunmaktır. 

Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Sürecinin Kurumsallaşması Projesi (3. Aşama)

Eylül 2017 ila Aralık 2020 arasında yürütülecek olan projenin amacı, ülkede evrensel standartlara uygun, şeffaf, katılımcı ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışını hâkim kılmaktır. Öte yandan proje ile 2003 ila 2013 yılları arasında yapılan Yerel Yönetim Reformu’na uygulama desteğinin devam edilmesi hedeflenmektedir. 

Kadınların Güçlenmesi Yoluyla Sosyal Uyumun Desteklenmesi 

Şubat 2019 ila Temmuz 2020 arasında yürütülecek olan proje ile ev sahibi topluluklar ile Suriyeliler arasında oluşmuş sosyal uyumun desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için kadınlar sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilecektir. 

Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi (GTHKP)

Temmuz 2017’de başlatılan ve Aralık 2023’te sona erecek olan projenin temel amacı, kırsal yoksulluğun azaltılmasıdır. Amaç doğrultusunda ekonomik çeşitlilik desteklenmek, tarımsal üretimle pazarlama faaliyetlerine eğilerek çiftçi kesiminin geliri ve ürün dayanıklılığı artırılmak istenmektedir. 

Türkiye-AB Arasında Sınır Gözetim Kapasitesi Projesi (Faz II)

Kasım 2017 ila Haziran 2020 arasında gerçekleştirilecek olan projenin temeli, aynı projenin 1’inci fazına dayanmaktadır. Amaç, başta uzaktan eğitim potansiyeli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığının kapasitesine katkıda bulunmaktır. 

İşimi Yönetebiliyorum

Nisan 2019-Mart 2022 arasında yürütülecek projenin amacı, KOBİ’lerin iş potansiyellerini yüksek seviyeye çıkarmaktır. Bu amaca ulaşılması için de finansal okuryazarlık eğitimleri verilmesi, bankacılık hizmetlerinin kullanımının teşvik edilmesi gibi çalışmalar yapılacaktır.

Ahşap Kullanımının Yaygınlaştırılması

Kasım 2018 ila Mart 2020 arasında gerçekleştirilecek projenin amacı, henüz bebek sayılan masif ahşap sektörü adına gerekli altyapı yatırımlarının oluşturulmasını sağlamaktır. 

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi (Aşama III)

Ağustos 2016-2012 arasında sürdürülecek olan proje ile odak noktasında insan ve kamu olan güvenlik anlayışının benimsenmesi ve dâhili güvenlik sisteminin denetlenmesi hedeflenmektedir. 

Ev Sahibi Topluluklar için Etkin Kentsel Atık Yönetimi, Faz 2: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi

Kasım 2017’de başlatılan ve Aralık 2020’de tamamlanması planlanan projenin genel amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle kentsel atık yönetiminin yapılmasını sağlamak ve ev sahibi topluluklar ile bölgedeki Suriyelilerin sosyal uyumuna destek olmaktır. 

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Kasım 2016-Aralık 2020 arasında gerçekleştirilecek proje ile hedeflenen, ülkedeki sağlık sisteminin mevcut durumundan daha etkili bir biçimde uygulanabilir olmasını sağlamaktır. 

Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi (Aşama II)

Haziran 2019-2022 arasında yürütülecek olan projenin amacı, adalete ulaşmada kolaylık sağlanması adına farkındalık oluşturulması ve adli yardım uygulamaları için nitelikli, koordineli bir yaklaşım benimsenmesidir.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın